کنفرانس بین المللی

کنفرانس بین المللی

آخرین خبر

پروفسور حمید حسن پور به جمع کمیته علمی کنگره پیوست

پروفسور حمید حسن پور به جمع کمیته علمی کنگره پیوست

دكتر حسن پور مدرک دكتري خود را از دانشگاه صنعتي كوئينزلند استراليا درگرايش پردازش سيگنال در سال 1383 دریافت نموده اند. ايشان مدرك كارشناسي ارشد خودرا در گرايش هوش ماشين در سال 1375 از دانشگاه صنعتی اميركبير

ادامه مطلب

حامیان

موسسه آموزش عالی هدف
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس
انجمن تجارت الکترونیکی ایران